Kotak Pencarian

[Pronouncation] #5 How to pronounce (F) FA - FI - FU - FE - FO in Bahasa Indonesia


How to pronounce (F) FA - FI - FU - FE - FO in Bahasa Indonesia

This is the 5th lesson from Indonesian pronouncation lesson series, as usual, I provide a text example of word list. Here we go.
FA : Fan-tasi (Fantasy)
FI : Fik-si (Fiction)
FU : Fut-bal (Football)
FE : Fe-mi-nim (Fenimin)
FO : Fon-dasi (Foundation)

Follow by Email